Sunday, 8 July, 2012


                 tkfr O¸koLFkk dk lekt‘kkL=
                                           Hkxoku Lo:i dfV;kj
tc ns‘k d¢ lo¨ZPp U;k;ky; us dg fn;k fd tkfr] Hkkjrh; lekt dh lkekftd lPpkà gS v©j bldh mis{kk ugha dh tk ldrh r¨ fQj Hkyk tkfr d¨ dSls udkjk tk ldrk gS + +lekt d¢ lPps turka=hdj.k ls gh tkfrokn d¢ dyad ls NqVdkjk ik;k tk ldrk gS +MkŒ vEcsMdj oafpr lekt d¢ Ácy ÁoDrk g¨rs gq, Hkh tkfrokn d¢ ?k¨j foj¨/kh Fks v©j os tkfr d¢ vk/kkj ij vkj{k.k d¢ i{k/kj fcYdqy ugha Fks +blhfy, mUg¨aus vuqlwfpr tkfr;¨a dk vkj{k.k flQZ ƒŒ lky d¢ fy, gh fd;k Fkk v©j ljdkj¨a d¨ ftEesnkjh l©aih Fkh fd bu ƒŒ lky¨a esa bu tkfr;¨a d¨ vU; mPp tkfr;¨a d¨ d¢ led{k lkekftd&vkÆFkd Lrj ij yk;sa +ij jktuSfrd ykHk d¢ fy, tkfr vk/kkfjr vkj{k.k tkjh gS v©j oafpr tkfr;¨a dh lkekftd &vkÆFkd xSj cjkcjh vHkh rd lekIr ugha dh tk ldh gS +u©dfj;¨a esa vkj{k.k ls T;knk egRoiw.kZ ckr Fkh Hkwfe]m|¨x v©j ÁkÑfrd lEink d¢ cVokjs dh +MkŒ vEcsMdj us ,fufgys‘ku vkQ dkLV ¼tkfr mPNsnu½tSlh egROkiw.kZ iqLrd ftldh rqyuk lektoknh fopkjd e/kqfye;s us dkyZ ekDlZ d¢ ÞdE;qfuLV eSuhQhLV¨Þ ls dh Fkh]fy[k dj ;g lkfcr fd;k dh os tkfrokn d¢ ?k¨j foj¨/kh Fks +Hkkjr d¢ lkeUr oxZ us vius fgr d¢ fy, tkrh; O;oLFkk d¨ i¨f“kr fd;k +y¨drkaf=d O;olFkk esa tc N¨Vh tkfr;ka ¼‘kwæ tkfr;ka ;kuh Jfed oxZ ½viuh tkrh; igpku v©j vf/kdkj¨a d¢ fy, yM+us yxk r¨ mPptkfr;¨a d¨ tkfrokn [kyus yxk +eaMy vk;¨x dh flQkfjlsa ykxw djus esa ohŒihŒ flag dh ljdkj dh ‘kgknr v©j tkrh; rkaMo dk rktk bfrgkl gekjs lkeus gS +vpjt bl ckr dk gS fd O;ogkj esa tkfrokn ftl rsth ls [kRe g¨ jgk gS ]jktuhfr esa mruh rsth ls c<+ jgk gS +cgqla[;d ‘kwæ tkfr;ka o¨V dk ewY; v©j lRrk dh rkdr igpkuus yxha gSa +cs‘kd mudk nkok Hkh lgh gS fd turkaf=d O;oLFkk d¢ vuqlkj lRrk ij dCtk r¨ cgqla[;d dk gh g¨uk pkfg, +;g r; gS fd ;fn MkŒvEcsMdj iwuk iSDV d¢ tky esa u Qals g¨rs r¨ vaXkszth gqdwer d¢ ÞdE;quy vokMZÞ d¢ vuqlkj jktuSfrd lRrk bUgha oafpr tkfr;¨a d¢ gkaFk esa g¨rh D;¨afd bud¢ fy, n¨gjs erkf/kdkj nsus dk Ákfo/kku fd;k x;k Fkk +
        Hkkjr esa tkfr O;oLFkk dk bfrgkl yxHkx …‡ŒŒ lky iqjkuk gS v©j ;gkW  yxHkx ˆŒŒŒtkfr;ka gSa +‘kwæ o.kZ esa lcls vf/kd tkfr;ka gSa +bl…‡ŒŒlky iqjkuh vof/k d¨ rhu Hkkx¨a esa ckaV ldrs gSa igyk gS oSfnd dky¼Ãlk iwoZƒ‡ŒŒls Ãlk iwoZ ‡ŒŒrd½ftlesa ?kqeDdM+ vk;Zu dchy¨a us [ksrh dh ‘kq`:vkr dh v©j /khjs /khjs ƒŒŒŒÃlk iwoZ vkrs vkrs [ksrh lekt dk Áeq[k dkj¨ckj cu x;h v©j Ãlk iwoZ ‡ŒŒ d¢ vklikl jkT; lRrk dh mRifRr gqà +nwljk dky gS Ãlk iwoZ ‡ŒŒ ls lu †ŒŒÃŒ rd dh vof/k ftlesa ‘kwæ¨a dh esgur d¢ cy ij [ksrh v©j O;kikj dk fodkl ‘kq# gqvk +vkxs py dj N¨Vs N¨Vs jktkv¨a v©j vUrr% lkeUrokn dk mn; gqvk +p©Fkh lnh v©j mld¢ ckn d¢ le; esa lkeUrokn iwjh rjg lq–<+ g¨ x;k +bld¢ ckn czkã.koknh fgUnqokn vfLrRo esa vk;k ftlesa tkfr O;oLFkk dk Lo:i dkQh tfVy v©j dB¨j g¨ x;k +NBh lnh rd lkeUrokn iwjs ns‘k esa etcwr g¨ x;k v©j mlh rjg tkfr O;oLFkk Hkh etcwr g¨rh x;h +tkfr O;oLFkk d¢ bl yEcs bfrgkl ls irk pyrk gS fd tc y¨gs d¢ fodkl d¢ lkFk [ksrh dh ‘kq:vkr gqà r¨ mRrj oSfnd v©j mifu“kn dky esa prqoZ.kh; O;oLFkk vfLrRo esa vk;h +MkŒ vEcsMdj us o.kZ foHkktu dh ÁfØ;k d¨ le>krs gq, fy[kk gS fd vU; lekt¨a dh rjg fgUnw lekt Hkh czkã.k ;kuh iqj¨fgr]{k=h ;kfu lSU;]oS‘; ;kuh of.kd v©j ‘kwæ ;kuh nLrdkj ;k nkl oxZ tSls pkj o.k¨± esa foHkkftr esa gqvk +bl o.kZ O;oLFkk esa ;¨X;rk d¢ vuqlkj y¨x viuk o.kZ cny ldrs Fks +;s o.kZ O;olk; d¢ vk/kkj ij cus Fks t¨ vkxs py dj ,dhÑr lekt esa cny x;s ftUgs lewg¨a dk lfEeyu dgk x;k +MkŒ vEcsMdj us tkfr d¢ pkj y{k.k¨a dh f‘kuk[r dh ftld¢ vuqlkj y¨x vuqokaf‘kd :i ls vius tkfrxr O;olk; esa yxs g¨rs gSa],d tkfr dk nwljh tkfr ls [kkuiku dk fj‘rk ugha g¨rk gS]tUe ls mlh lewg esa cus jgus dh ladYic/nrk g¨rh gS rFkk fookg mlh lewg d¢ vUrxZr g¨rk gS +vEcsMdj us tkfrxr fookg O;oLFkk d¨ tkfroknh tdM+u dk ewy dkj.k ekuk v©j vuqokf‘kad is‘ks v©j v©j tkfrxr fookg r¨M+ dj gh tkfr O;oLFkk r¨M+h tk ldrh gS ,slk mudk ekuuk Fkk +
        fu“d“kZ ;g gS fd tkfr O;oLFkk dk mnHko lkeUrokn v©j ‘k¨“kd Ñf“k O;oLFkk d¢ fodkl d¢ lkFk tqM+k gqvk gS +lkeUrh rkdrsa fo‘kky tu leqnk; d¢ Je d¨ ywVus d¢ fy, tkfr O;oLFkk d¨ bLrseky djrh jgh gS +os /kkÆed deZdk.M¨a dk Hkh lgkjk ysrh gSa v©j fir`lRrk d¨ LFkkfir dj efgykv¨a d¨ xqykeh dh tathj esa tdM+k tkrk gS +mu ij rjg rjg d¢ vR;kpkj fd;s tkrs gSa +tkfr O;oLFkk [ksrh d¢ dke¨a d¢ fy, etnwj oxZ miyC/k djkrh gS +;gh dkj.k gS fd gekjs ns‘k esa tkfr O;oLFkk u flQZ lkekftd